ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Polima Shop adatvédelmi elvei

1. Bevezető

A Polima Shop üzemeltetője, a Polima Kft. (továbbiakban Polima) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Polima semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A Polima adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

2. Fogalmak és Értelmezések

A Polima Shop adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. A Polima shop honlapon gyűjtött adatok

 • Általános adatgyűjtés: a Polima shop automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
 • Regisztráció: a Polima shop kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet adhatnak meg. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.

4. Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása

A Polima kizárólag a Polima shop website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

 • Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Polima által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
 • A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A vásárló adatait a Polima átadja a rendelést teljesítő Polima shop partnernek, akik ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

5. Az adatok minősége és biztonsága

A Polima az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

 • A Polima shop regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a website-on bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása.
 • Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a Polima shop/kapcsolat . nyújt tájékoztatást.
 • A Polima és viszonteladó partnerei minden szükséges lépést megtesznek, hogy biztosítsák az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

6. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Polima shop regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A Polima shop a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

 • A Polima shop regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása.
 • Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszűntethető: személyes adatok megváltoztatása.
 • További kérdések, panaszok kezelésében a Polima shop/kapcsolat . nyújt tájékoztatást.

7. További felvilágosítás

A Polima online és offline ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a Polima shop használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbi hivatkozás alatt tekinthetőek meg: